Общи условия

 

 1. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта www.toporthopedic.bg, които уреждат правилата за използването на www.toporthopedic.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 1. Данни за продавача

ЦЕНТЪР “ТОП МЕДИК” ЕООД е дружество с адрес на управление България, гр. Ямбол, ул. Искър №1, бл.1, вх.В, ет.3, ап.57 и адрес за кореспонденция – гр. Ямбол, ул. Търговска №56. Номер на вписване в търговският регистър – ДДС номер BG206538090

ЦЕНТЪР “ТОП МЕДИК” ЕООД администрира сайта и електронния магазин toporthopedic.bg. ЦЕНТЪР “ТОП МЕДИК” ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу Toporthopedic

Може да се свържете с Toporthopedic на адреса по-горе, на телефон 0890202045 или на office@toporthopedic.bg

 1. Дефиниции

Продавач – Toporthopedic или всеки партньор на Toporthopedic от www.toporthopedic.bg

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Toporthopedic, по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Акаунт/Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката, и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

 

Съдържание:

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

Транзакция – действието от страна на Toporthopedic за възстановяване на сума на Купувача, в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

 1. Общи Положения

  • Общите условия на Toporthopedic са задължителни за всички потребители на САЙТА.
  • Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  • Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Toporthopedic по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
  • Toporthopedic има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
  • Във всеки един случай на промяна на общите условия Toporthopedic ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
  • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
  • Toporthopedic полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Toporthopedic уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
  • Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за Toporthopedic и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Toporthopedic не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.
  • Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
 1. Сключване на договор

  • Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
  • Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
  • В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
  • Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
  • Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
 1. Политика за Онлайн Продажба

  • Достъпът до сайта www.toporthopedic.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
  • Toporthopedic си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Toporthopedic, по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Toporthopedic, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www. orthoteh-bg.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
  • Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Toporthopedic на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
  • Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
  • Toporthopedic може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
  • Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
  • В случай на онлайн плащания или плащания по банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача.
 1. Правото на интелектуална и индустриална собственост

 • Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Toporthopedic.
 • Toporthopedic има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 • Нищо в сключения между Toporthopedic и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Toporthopedic последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Toporthopedic върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Toporthopedic.
 • Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия.
 • Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 • Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Toporthopedic за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Toporthopedic и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Toporthopedic, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 • Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Toporthopedic няма да се счита за съгласие от страна на Toporthopedic да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Toporthopedic.
 • Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Toporthopedic.
 1. Поръчка

  • Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
  • Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
  • Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
  • Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
  • С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
  • Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
  • В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
  • Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
  • Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Toporthopedic, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
  • В случай че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
  • Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.
 1. Фактуриране – плащане

  • Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта https://toporthopedic.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
  • Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури, са посочени във всяка Поръчка.
  • Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
  • Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки/предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
  • Плащането на заявените стоки или услуги се извършва чрез:
 • Наложен платеж – тоест потребителят заплаща поръчката при получаването ѝ;
 • Дебитна или кредитна карта.
 1. Доставка на Стоки

  • Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
  • Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
  • Всеки потребител, направил поръчка през сайта или по телефон или e-mail, посочен на сайта toporthopedic.bg.com e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма, с изключение на случаите, когато има несъответствие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно на телефон 0897 933 981 и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.
  • Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача ЦЕНТЪР “ТОП МЕДИК” ЕООД.
  • След направена поръчка от потребител, тя автоматично се обработва и предава за опаковане, без допълнително потвърждение по телефон. При необходимост от уточняване на детайли, молим всеки клиент да се свърже предварително с нас на телефон 0890202045 .
  • Срок за изпълнение на поръчката – от 1 до 3 работни дни. Използваме услугите на куриерска фирма Еконт.
  • Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.
  • Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД, молим задължително възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА НА ЕКОНТ. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на Еконт, няма да бъдат уважавани!
  • Ние изпращаме Вашите продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН. Когато връщането на продукта е по различна причина от дефект на продукта или рекламационно събитие стойността за връщане на продукта се заплаща от клиента. Връщането става задължително с куриерска фирма Еконт – до обслужващия офис на ЦЕНТЪР “ТОП МЕДИК” ЕООД (Офис на Еконт София – Гара Искър).
  • Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на Еконт. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой (магазина) от 4.85лв. (с ДДС) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.
  • Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.
  • Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.
  • При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: office@toporthopedic.bg
  • В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.
 2. Отговорност

  • Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
  • Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 1. Лични Данни

  • Всяко лице, което при регистрация е предоставило своите лични данни, се съгласява, че предоставената от него информация ще бъде използвана от администраторите на сайта за осъществяване целите на същия. В базата данни на toporthopedic.bg, потребителите получават пълна защита на личните си данни. Информацията ще бъде използвана само и единствено за коректно изпълнение на направените от потребителите поръчки и подобряване качеството на обслужването.
  • Toporthopedic се задължава да не предоставя Вашите данни на трети лица, освен в законоустановените случаи. Запознайте се подробно с нашата политика за защита на личните данни тук.
 2. Допълнителни Условия

  • Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Toporthopedic едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта toporthopedic.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
  • В случай че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
  • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България